G-7VYL7J9JJM
G-7VYL7J9JJM
درجه ۱۶ بار ولکانو
درجه ۱۶ بار ولکانو